Daily Prompt. Translate

Ina Nin Katoninongnan

Hare mo a ko paglingawan, O Maria

Asin dawa sa halipot na panahon

Hari pabayaan, huli ta ako sa imong aki.

Minasarig ako saimo, asin aram ko na

Dai mo ako isisikwal kundi ipapahiling

Mo sako an saimong pagkamoot.

Ina, ni Jesus, O sakuyang ina, tabangan

Mo ako sa sakuyang mga pangangaipo…

(Hilom na sambiton an mga kahagadan).

Alagad orog sa gabos, tabangan mo ako

Na mabangon hale sa sakuyang pagkakasala

Tanganing ako maglakaw pasiring sa bagong buhay.

Ina nin katoninongan, bitoon nin kadagatan

Magsirang sako an saimong liwanag asin daraha

Ako sa dalan pasiring sa katoninongan. Amen.

Translate

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s